Banner Default Image

Lao Động Việt Mong Muốn Gì Trong Trạng Thái Bình Thường Mới

Back to Blogs
Blog Img

Lao Động Việt Mong Muốn Gì Trong Trạng Thái Bình Thường Mới

Theo kết quả khảo sát  “Lao Động Việt Mong Muốn Gì Trong Trạng Thái Bình Thường Mới”, người lao động cảm thấy tích cực khi quay lại nơi làm việc dù nguy cơ dịch bệnh. Cụ thể, 66% người tham gia khảo sát cho biết họ thấy tích cực về điều này, trong khi chỉ 19% cảm thấy ái ngại. Bên cạnh đó, người lao động Việt có những mong muốn nhất quán về tương lai công việc của mình, đặc biệt việc đảm bảo sức khỏe, được học hỏi và phát triển các kỹ năng mới, giữ được việc làm và được cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống.

Vui lòng điền các thông tin dưới đây để nhận được bản báo cáo đầy đủ của chúng tôi.